O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. หลักเกณฑ์การวางแผนอัตรากำลัง
  1.เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสพฐ
  2.หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังฯในสถานศึกษา สังกัดสพฐ
  3.ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูฯในสถานศึกษา
 2. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  1.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถาน
  2.รายละเอียดตัวชี้วัดย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565
  3.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู (กรณีปกติ)
  4.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี 2565
  5.หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และให้ครูฯ ให้ดำรงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
  6.หลักเกณฑ์ วิธีการโอนพนักงานท้องถิ่น ข้าราชการอื่น มาเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น
  7.การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า สำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
  8.หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
  9.หลักเกณฑ์การคัดเลือกตำแหน่งรอง ผอ.รร.และผอ.รร
  10.การขอยกเว้นคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา .
  11.แนวทางการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
  12.ซักซ้อมแนวปฏิบัติการช่วยราชการ ศธ
  13.หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น เพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  14.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  15. มาตรฐานตำแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) )
  16.การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ทั่วไป) และวิชาชีพเฉพาะ
  17.หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ
  18.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  19.แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
  20.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
 3. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  1.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุครูผู้ช่วย
  2.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบเป็นครูผู้ช่วย
  3 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  4 หลักเกณฑ์การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นครูผู้ช่วย
  5 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วย สอบกรณีพิเศษ
  6 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
  7 แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2564
  8 วินิจฉัย-ผู้ทรงคุณวุฒิ
  9คำสั่ง คสช.ที่ 19 การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
  10 การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 4. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  1 คู่มือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผอ-ในระยะเวลา-1-ปี
  2 คู่มือพัฒนาการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  3 คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯรอง-ผอ.สพท.62
  4 คู่มือพัฒนาการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  5. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองฯ
  6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
  7. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนารองผุ้อำนวยการ ผู้อำนวยการ
  8. แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  9. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  10. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
  11. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชพ และชช
  12. การแต่งตั้งครุผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
  13. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  14. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
  15.ว14-2561-แก้ไขเกณฑ์การพัฒนาครู
 5. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ผู้บริหารการศึกษา
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษา
  4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ครู
  5. ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
  6. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ กรณีถึงแก่ความตาย
  7 แนวปฎิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2562
  8 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
  9. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  10 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ
  11 การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน
  12. การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
  13 แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
  14. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ
  15.การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูฯ
  16 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ
  17 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะ
  18. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว21 ปี 60
  19. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
  20 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว 17 ปี 52
  21.การประเมินบุคคล ประเภททั่วไป ต่ำกว่าระดับ 8
  22.ประกาศ สพม. หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน 38ค(2)
  23การประเมินพนักงานราชการ
  24 สพฐ.ว 627 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือน 24 สพฐ.ว 627 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือน
  25 คำสั่ง สพฐ.353-มอบอำนาจ รอง ผอ.สพท.
  26.ก.ค.ศ.ว.21-2558 (การเลื่อนเงินเดือน 38ค.(2)
  27.บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง
  28.ว 90 แบบประเมินลูกจ้างประจำ
 6. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  1.ว 15 ปี 2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์ ว9 ว10 ว11
  2.การอนุัติให้การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือวิจัย ฯ
  3.มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร
  4. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
  5.แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ สำหรับคุณวุฒิต่างประเทศ
  6. 04006_1454-ตรวจครูต่างชาติ-2
  7.คู่มือกินพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับ พ.ค.ก.
  8. การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการฯ
  9. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  10. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ พ.ศ.2561
  11. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษฯ พ.ศ. 2561
  12. หนังสือรับรองความประพฤติ
  13 กฏ ก.ค.ศ. การจัดประเภท ระดับตำแหน่ง ฯ
  14 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ
  15 ระเบียบว่าด้วยการลาข้าราชการ
  16 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  17. สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
  18. การปรับปัตราเงินเดือนข้าราชการครู
  19. หลักเกณฑ์และวิธีการใให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
  20 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ มีและเลื่อนวิทยฐานะ สายบริหารสถานศึกษา
  21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานสอน
  22 หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศ
  23 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2548
  24 พรบ.กองทุนบำเหน็ญบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
  25 ระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
  26.ปี 2556 การเบิกจ่ายเงินเพิ่ม(พ.ต.ก.)สายงานิติการ
  27.ว 4 ปี 2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขฯ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
  28.ว 4 ปี 2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู
  29.ว 5 ปี 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม ด้านพัสดุ พ.ศ. 2565
  30ว 28 ปี 2564 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม(พ.ค.ก.)
  31.ว 21 ปี 2564 ภาระงานของข้าราชการครูฯ
  32.ว 22 ปี 2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ
  33.ว 27 ปี 2564 การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ก.ค.ศ.
  34.ว21 ปี 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
  35.ประกาศ สพม.กส.คำมั่นในการพัฒนาตนเอง

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...