การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

หลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence – Based Integrity and Transparency Assesment : EBIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล

EB1 (1)  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

¨ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์    https://sesao24.go.th/web/คณะทำงานเผยแพร่ข้อมูล/

2    บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  (ดาวน์โหลด)

EB1 (1)  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

¨ มีการดำเนินการ

ข้อมูลพื้นฐาน

โปรดระบุ Link

Website:  https://sesao24.go.th/

 

ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม

EB2 (1)  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

¨ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1

2

EB2 (2)  หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

¨ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1

2

 

ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (1)  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

¨ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1

2

EB3 (2)  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

¨ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1

2

EB3 (3)  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

¨ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1

2

โปรดระบุ Link

Website:

EB3 (4)  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

¨ มีการดำเนินการ

โปรดระบุ Link

Website:

 

ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ

EB4 (1)  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

¨ มีการดำเนินการ

โปรดระบุ Link

Website:

EB4 (2)  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
(ที่ผ่านมา)

¨ มีการดำเนินการ

โปรดระบุ Link

Website:

EB4 (3)  หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

¨ มีการดำเนินการ

โปรดระบุ Link

Website:

 

ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB5  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

¨ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1

2

ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB6  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

¨ มีการดำเนินการ

โปรดระบุ Link

Website:

 

ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB7  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

¨ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1

2

 

ตัวชี้วัด: การรับสินบน

EB8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

¨ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1

2

 

ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB9  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

¨ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1

2

 

ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB10 (1)  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน

¨ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1

2

EB10 (2)  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน

¨ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1

2

 

ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB11 (1)  หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

¨ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1

2

EB11 (2)  หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

¨ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1

2

 

ตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB12 (1)  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

¨ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1     คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

2     คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

3.    ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)  (ดาวน์โหลด)

4.    ประกาศ แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) (ดาวน์โหลด)

Website: https://sesao24.go.th/web/คู่มือการปฏิบัติงาน/

EB12 (2)  หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)

¨ มีการดำเนินการ

โปรดระบุ Link

Website:  https://sesao24.go.th/web/คู่มือประชาชน/

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...