กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. พัฒนาบุคลากร

 ­ งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง                                                                                            นางสาวจินตนา กั้วนามน
งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ                                                                                          นางสาวจินตนา กั้วนามน
งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ต่างประเทศ                        นางสาวจินตนา กั้วนามน
งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                นางสาวจินตนา กั้วนามน
­งานขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการนอกจังหวัด            นางสาวจินตนา กั้วนามน

 

แชร์เรื่องนี้