กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

1. พัฒนาบุคลากร

 ­ งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง                                                                                             เนติรัฐ ธรรมประชา
งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ                                                                                           เนติรัฐ ธรรมประชา­
งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ต่างประเทศ                         เนติรัฐ ธรรมประชา
งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 เนติรัฐ ธรรมประชา
­งานขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการนอกจังหวัด            เนติรัฐ ธรรมประชา

 

แชร์เรื่องนี้