Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของ สพม.24

ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป (ครั้งที่ 3)

ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ค้าง...

ผอ.สพม.24 และข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08....

ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ....

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมสึกษาตอนปลายในหัวข้อ การสอนปัญญประดิษฐ์ ในระดับมัธยมศึกษา (Al Education for Young Students) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับม...