Category: องค์ความรู้เรื่องทั่วไป

ในเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ออกมาเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่คณะครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

วันนี้ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญสุ่มตรวจ ATK นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนปรากฏว่าผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ของทุกคนมีผลเป็นลบ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นำนักเรียนไป – กลับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) เข็มที่ 1

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

นักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม เข้าร่วม “ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดี เพื่อพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ” ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลโนนสูงและบริเวณวัดในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

คณะครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ จากศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “ ก้าวสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ”

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

คณะครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ จากศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “ ก้าวสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ”

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะครูและบุคากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะครูและบุคากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดมุกดาหาร

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

        รายงาน...

แชร์เรื่องนี้