Category: องค์ความรู้เรื่องทั่วไป

โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จัดกิจกรรมรับขวัญน้องและกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

https://www.facebook.com/schoolhua...

โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

4วันไหว้ครู 1 ประจำปีการศึกษา2562 ...

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ รัฐดินันท์ ศิลาจันทร์และคณะครู และนักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ และผลงาน เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงานดี เด่น ดัง เพื่อต่อยอดพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ประจำบูธสหวิทยาเขต

3จัดนิทรรศการโรงเรียนที่สพม24 -110...

พรบ.การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อ...

ค่ายเคมี ครั้งที่21 มข ณ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม

ค่ายเคมี ครั้งที่21 มข ณ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม

เมื่อวันที่27 พฤษภาคม ถึง 2มิถุยาย...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ได้รับเกียรติจากท่านดาบตำรวจประจักษ์ กล้าขยัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Classroom Metting 1 ประจำปีการศึกษ...

ผอ.สพม.24 ร่วมรับและเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 1...