Category: ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สอบคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” นักเรียนชั้น ม. 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1/2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านเขียน ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประชุมขับเคลื่อน “ เบญจวิถี ” อัตลักษณ์กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขาวงให้ความรู้ แก่นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ตามโครงการ “ เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ ”

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ผู้จัดการร้านสปอร์ต มอบถุงเท้า รองเท้าและเงิน ให้นักเรียนยากจนขาดแคลน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้