Category: ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับฟังคำแนะนำแนวทางการคัดกรอง และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 จากเโรงพยาบาลเขาวง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาวง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

วันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียเมืองกาฬสินธุ์ ได้เข้ารดน้ำดำหัว นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธยมศึกษากาฬสินธุ์ เนื่องในกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม การเข้าค่ายสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าเป็นคณะปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประชุมครูเตรียมความพร้อม ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

นักกรีฑาโรงเรียนกุฉินารายณ์ เข้าแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

นักกรีฑาโรงเรียนกุฉินารายณ์ เข้าแข...

แชร์เรื่องนี้