Category: ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชุมชี้แจง Big Data และระบบโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (No Copy)

Big Data $ No Copy 1. คู่มือการใช้...

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน Microsoft #MakeWhatsNext-DigiGirtz 2019 Thailand

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน Microsoft...

งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ตารางการแข่งขัน  ภาษาไทย คณิตศาสตร...

การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ 2561

การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโย...

ประเมินความพึงพอใจออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ของผู้รั...

สำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง

ดาวโหลดเอกสาร การสำรวจข้อมูลระบบเค...

การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์

โปรแกรมแต่งภาพดาวโหลดที่นี่ http:/...