Category: ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก (1ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565)

รายงานรอบ 6 เดือน ปี65 Please foll...

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 >>เอกสาร<< Please fol...

แชร์เรื่องนี้

“รับชมย้อนหลัง” ประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

คู่มือ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตั...

แชร์เรื่องนี้

การประชุมจัดทำแผนและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้