Category: ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่วนของ 30%ที่เหลือ ของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่วนของ 30%ที่เหลือ ของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม...

แชร์เรื่องนี้

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่ารใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

aw_058-e-book Please follow and li...

แชร์เรื่องนี้