Category: ข่าวจากกลุ่มบริหารการเงินแลสินทรัพย์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดกาฬสินธุ์

        Please...

แจ้ง รายชื่อข้าราชการครูที่ขอเบิกเงินอบรมพัฒนาครู เพิ่มเติม

เบิกเงินครูปองครู งบหน้าตอบแทนใช้ส...