Category: ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ

ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ

การใช้โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน และคู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน

โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ...

คู่มือการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินส่วนราชการ ตามมาตร...

ผอ.สพม.24 ร่วมรับและเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 1...

ประเมินความพึงพอใจออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ของผู้รั...