Category: ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ

ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ

คู่มือการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินส่วนราชการ ตามมาตร...

สพม.24 และ ร.ร.ในสังกัดจัดกิจกรรมการแสดงโปงลางเยาวชน “งานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์” ประจำปี 2561

4 มี.ค.2561 โปงลางเยาวชน ร.ร.เหล่า...

สพม.๒๔และ ร.ร.ในสังกัดจัดกิจกรรมการแสดงโปงลางเยาวชน “งานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง ๒๒๔ ปี เมืองกาฬสินธุ์” ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖....