Category: ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ

ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ

พิธีครอบหมวก ประดับเข็มและแผงคอนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา...

แชร์เรื่องนี้

สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 10/2564

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวล...

แชร์เรื่องนี้

นายกนก ยนต์ชัย รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพการเงิน บัญชี พัสดุ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา...

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12/2564

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความดีความชอบในการเสนอขอเครื่องราชอิสรยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2565ครั้งที่ 1/2564

            วันอังคารที่ 16 พฤศจิก...

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวล...

แชร์เรื่องนี้

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ฉบับที่ 029/2564 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565-2566

ประชาสัมพันธ์รางวัลพระราชทานสหกรณ์...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564   ผู้อำนวย...

แชร์เรื่องนี้

ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า นา...

แชร์เรื่องนี้