Category: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วิทยาการคำนวณ ม.4 บทที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ผลงานทางวิชาการ 1)เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ โดยเน้นแนวคิด STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 2)การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลงานทางวิชาการ 1)เรื่องการพัฒนาชุ...

แชร์เรื่องนี้

ผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมพัฒ...

แชร์เรื่องนี้

ผลงานทางวิชาการ 1)การพัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 2)การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ผู้วิจัย นายประโมกข์ ดุลนีย์

ผลงานทางวิชาการ 1)การพัฒนาเสริมสร้...

แชร์เรื่องนี้

ผลงานทางวิชาการ (1.การวิจัยการพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นหลักฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบัวขาว 2.การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบัวขาว) ผู้วิจัย:นายจรัญ  วรสาร

ผลงานทางวิชาการ 1.การวิจัยการพัฒนา...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.24 ร่วมรับและเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 1...

แชร์เรื่องนี้
ศิลปะในมุมมองของครูหนิง

ศิลปะในมุมมองของครูหนิง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

งานวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสาวจิรัชญา จารพันธ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสามชัย

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเร...

แชร์เรื่องนี้

งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับกิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE)และเทคนิคการสร้างผังมโนทัศน์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ผู้ศึกษาวิจัย : นางสาวศิริลักษณ์ ชัยชนะทรัพย์ วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนสามชัย

  งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท...

แชร์เรื่องนี้