Category: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ดำเนินการทางคดีแพ่ง

ผลงานดีเด่นและข้อเสนอการพัฒนางาน เ...

แชร์เรื่องนี้

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ แนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับ การประเมินภายนอกรอบสี่ของโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ แนวทาง...

แชร์เรื่องนี้

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่ว...

แชร์เรื่องนี้

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน

คลิกดาวน์โหลดลิงค์ด้านล่าง abstrac...

แชร์เรื่องนี้

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  อย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส...

แชร์เรื่องนี้

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา  เรื่อง  เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง :         การพัฒนารูปแบ...

แชร์เรื่องนี้

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกา...

แชร์เรื่องนี้

วิทยาการคำนวณ ม.4 บทที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ผลงานทางวิชาการ 1)เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ โดยเน้นแนวคิด STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 2)การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลงานทางวิชาการ 1)เรื่องการพัฒนาชุ...

แชร์เรื่องนี้