Category: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง พัฒนาการการแสดงสร้างสรรค์ของอริยลีลาบูชาพระธาตุ

ดาวน์โหลดผลงานทางวิชาการ Please fo...

แชร์เรื่องนี้

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ดำเนินการทางคดีแพ่ง

ผลงานดีเด่นและข้อเสนอการพัฒนางาน เ...

แชร์เรื่องนี้

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ แนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับ การประเมินภายนอกรอบสี่ของโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ แนวทาง...

แชร์เรื่องนี้

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่ว...

แชร์เรื่องนี้

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน

คลิกดาวน์โหลดลิงค์ด้านล่าง abstrac...

แชร์เรื่องนี้

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  อย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส...

แชร์เรื่องนี้

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา  เรื่อง  เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง :         การพัฒนารูปแบ...

แชร์เรื่องนี้

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกา...

แชร์เรื่องนี้

วิทยาการคำนวณ ม.4 บทที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้