Category: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ (1.การวิจัยการพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นหลักฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบัวขาว 2.การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบัวขาว) ผู้วิจัย:นายจรัญ  วรสาร

ผลงานทางวิชาการ 1.การวิจัยการพัฒนา...

ผอ.สพม.24 ร่วมรับและเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 1...

ศิลปะในมุมมองของครูหนิง

ศิลปะในมุมมองของครูหนิง

Please follow and like us:0

งานวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสาวจิรัชญา จารพันธ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสามชัย

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเร...

งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับกิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE)และเทคนิคการสร้างผังมโนทัศน์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ผู้ศึกษาวิจัย : นางสาวศิริลักษณ์ ชัยชนะทรัพย์ วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนสามชัย

  งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท...

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ระบบสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นายภาณุวัชร อัศวภูมิ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสามชัย

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเส...

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี (เพิ่มเติม) รหัสวิชา ว30221 เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Please follow and like us:0

โรงเรียนอนุกูลนารีกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

            โรงเรียนอนุกูลนารีได้จ...

มีกันหรือยัง ระบบออดโรงเรียน?

ระบบออดโรงเรียน สองภาษา ไทย-eng ดา...