Category: ไม่มีหมวดหมู่

การใช้โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน และคู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน

โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ...

แชร์เรื่องนี้
05ควบคุมภายใน

05ควบคุมภายใน

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในแ...

แชร์เรื่องนี้
04ควบคุมภายใน

04ควบคุมภายใน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน      เมื่...

แชร์เรื่องนี้
03ควบคุมภายใน

03ควบคุมภายใน

นิยามศัพท์เฉพาะ       หน่วยรับตรวจ...

แชร์เรื่องนี้
02ควบคุมภายใน/

02ควบคุมภายใน/

ความหมายการควบคุมภายใน      ความหม...

แชร์เรื่องนี้
01ควบคุมภายใน

01ควบคุมภายใน

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์   ความเป...

แชร์เรื่องนี้
คณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

คณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

คำสั่งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธา...

แชร์เรื่องนี้