Category: ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โครงการยุวชนตำรวจ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” สพม. เขต 24

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำ...

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 13.00 น. นา...

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายปริญญา จ...

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2562 (สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด)

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ...

การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสมเ...

ค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

สพม. เขต 24 จัดค่ายทักษะชีวิต &#82...

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ BBL เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ...