Category: ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

การวัดการรับรู้ของผู็มีส่วนได้ส่วน...

การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ปี 2562

การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสร...

ลูก กลส.จิตอาสาสืบสานภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาเมืองนำ้ดำ

ลูก กลส.จิตอาสาสืบสานภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาเมืองนำ้ดำ

Please follow and like us:0

ประกาศเรื่องการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนยื่นความจำนงเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั...