Category: ข่าวจากหน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง Pleas...

แชร์เรื่องนี้

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลป...

แชร์เรื่องนี้

ขั้นตอนการให้คำปรึกษา ของ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.กาฬสินธุ์

ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน และให้คำปรึ...

แชร์เรื่องนี้

รายงานผลการดำเนินงานหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.กส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำป...

แชร์เรื่องนี้

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง Pleas...

แชร์เรื่องนี้

กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใ...

แชร์เรื่องนี้

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.เขต 24

>>>แบบสำรวจความพึงพอใจต่อ...

แชร์เรื่องนี้

ประชุมคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประชุมคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่...

แชร์เรื่องนี้