Category: ข่าวจากหน่วยตรวจสอบภายใน

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.เขต 24

>>>แบบสำรวจความพึงพอใจต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประชุมคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่...

ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ

ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติง...