Category: ข่าวจากหน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง Pleas...

แชร์เรื่องนี้

กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใ...

แชร์เรื่องนี้

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.เขต 24

>>>แบบสำรวจความพึงพอใจต่อ...

แชร์เรื่องนี้

ประชุมคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประชุมคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่...

แชร์เรื่องนี้

ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ

ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติง...

แชร์เรื่องนี้