B-OBEC ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สถานศึกษาในสังกัด

00460001 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
1 30591 กมลาไสย  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030591
2 30606 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030606
3 30581 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030581
4 30598 กุฉินารายณ์  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030598
5 30586 แก่งนาจารย์พิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030586
6 30634 แก้วเสด็จพิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030634
7 30610 เขาพระนอนวิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030610
8 30604 เขาวงพิทยาคาร  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030604
9 30619 คำเจริญวิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030619
10 30623 คำม่วง https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030623
11 30594 โคกศรีเมือง  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030594
12 30646 ฆ้องชัยวิทยาคม https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030646
13 30645 จำปาหลวงวิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030645
14 30626 ดงกลางพัฒนศึกษา  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030626
15 30644 ดอนจานวิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030644
16 30593 ดอนไทรงามพิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030593
17 30648 ไตรรัตนวิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030648
18 30625 ท่าคันโทวิทยาคาร  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030625
19 30595 ธัญญาพัฒนวิทย์  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030595
20 30602 นาไคร้พิทยาสรรพ์  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030602
21 30589 นามนพิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030589
22 30621 นามะเขือพัฒนศึกษา  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030621
23 30601 โนนคำวิทยา  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030601
24 30622 โนนศิลาพิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030622
25 30608 โนนสูงพิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030608
26 30643 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030643
27 30636 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030636
28 30642 บ้านนาคูพัฒนา  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030642
29 30635 ประชารัฐพัฒนศึกษา  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030635
30 30638 ผาเสวยรังสรรค์  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030638
31 30640 พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030643
32 30605 พุทโธภาวนาประชาสรรค์  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030605
33 30592 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030592
34 30633 มหาไชยพิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030633
35 30590 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030590
36 30630 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030630
37 30583 เมืองกาฬสินธุ์  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030583
38 30587 เมืองเหนือวิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030587
39 30607 ยางตลาดวิทยาคาร  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030607
40 30596 ร่องคำ  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030596
41 30611 วังมนวิทยาคาร  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030611
42 30618 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030618
43 30632 สมเด็จพิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030632
44 30620 สหัสขันธ์ศึกษา  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030620
45 30600 สามขาสว่างวิทย์  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030600
46 30641 สามชัย  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030641
47 30627 หนองกุงศรีวิทยาคาร  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030627
48 30631 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030631
49 30585 หนองสอพิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030585
50 30639 ห้วยผึ้งพิทยา  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030639
51 30615 ห้วยเม็กวิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030615
52 30617 หัวหินวัฒนาลัย  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030617
53 30647 เหล่ากลางวิทยาคม  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030647
54 30584 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030584
55 30582 อนุกูลนารี  https://bobec.bopp-obec.info/build_sch_view.php?Obec_code=030582

แชร์เรื่องนี้