Author: เหล่านาแกวิทยานุสรณ์

โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ โดยท่านผู้อำนวยการ นายถาวร แสนพันดร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ โดยท่านผู้อำนวยการ นายถาวร แสนพันดร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 30 ปี “ดอกประดู่รำลึก” ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ อาคารโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์

โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ โดยท่านผู้อำนวยการ นายถาวร แสนพันดร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 30 ปี “ดอกประดู่รำลึก” ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ อาคารโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ได้ดำเนินการตามค่านิยมในการประพฤติปฏิบัติตน 11 ประการ ของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อที่ 4 การมีมารยาทแบบไทย

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “บวร จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านเขียน ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2563 และกิจกรรมอื่นๆสำหรับนักเรียน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
สพม.24 นิเทศบูรณาการและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สพม.24 นิเทศบูรณาการและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ จากอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านแกเปะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรับฟังนโยบายต่างๆของโรงเรียน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้