Author: ไตรรัตนวิทยาคม

คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ออกรวบรมและตรวจสอบข้อมูลของผู้บริหาร (สหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย) ณ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมบุคลากรมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อพัฒนาผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา การขอเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ (ว PA)

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนไตรัตนวิทยาคม ได้ดำเนินการมอบเงินให้ผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยจ่ายเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนรายละ 2,000 บาทต่อคน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง และนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้เข้าเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู  ได้จัดประชุมผู้ปกครองและมอบเงิน จากกองทุนความเสมอภาคเพื่อการศึกษา ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) และ (กสศ.)

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครองและมอบเงิน จากกองทุนความเสมอภาคเพื่อการศึกษา ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) และ (กสศ.)

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเหตุรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้