Author: นางสาวสาวิตรี ฉายจิตต์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  อย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส...

แชร์เรื่องนี้

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา  เรื่อง  เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง :         การพัฒนารูปแบ...

แชร์เรื่องนี้

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกา...

แชร์เรื่องนี้

การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560

ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข...

แชร์เรื่องนี้