Author: นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีทา

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ในการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ 2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธ...

แชร์เรื่องนี้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง...

แชร์เรื่องนี้

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนั...

แชร์เรื่องนี้

คู่มือมาตรฐานการให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ Please f...

แชร์เรื่องนี้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนั...

แชร์เรื่องนี้

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ...

แชร์เรื่องนี้

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมขอ...

แชร์เรื่องนี้

การมีส่วนร่วมของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565

การมีส่วนร่วมของผู้อ านวยการส านัก...

แชร์เรื่องนี้

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนั...

แชร์เรื่องนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ งดให้ งดรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก...

แชร์เรื่องนี้