Author: นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีทา

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ BBL เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ...

การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562

นที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ตั...

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.จรรยาบรรณวิชาชีพ 2.หลักเกณฑ์การป...

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักเกณฑ์การประเม...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกExternal Integrity and Transparency Assessment : EIT) )

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายชัยวัฒน...

E-Service

E-Service

AMSS++รับส่งหนังสือ E-Money สลิปเง...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

การวัดการรับรู้ของผู็มีส่วนได้ส่วน...