Author: โรงเรียนกุฉินารายณ์

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง เพื่อการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาที่ขอรับ การประเมินเป็นปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียน...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนกุฉินารายณ์กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โ...

แชร์เรื่องนี้

ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ศธ. ติดตาม การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนกุฉินารายณ์

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ...

แชร์เรื่องนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สหวิทยาเขตวงนารายณ์ ในวันที่ ๑๑ มี...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนกุฉินารายณ์ สำนักงานเขตพื้...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์โรงเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เมื่อวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕...

แชร์เรื่องนี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนกุฉินารายณ์ ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธย...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ ยินดีต้อนรับโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม เดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านดนตรี และด้านการกีฬาของโรงเรียนกุฉินารายณ์

โรงเรียนกุฉินารายณ์ ยินดีต้อนรับ น...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน รุ่นอายุมากกว่า 15 ปี การแข่งขันการประยุกต์และบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงลึกบน CIRA CORE (OnLINE)

โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้รับรางวัลชม...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกุฉินารายณ์ มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนกุฉินารายณ์ มอบเงินปัจจัยพ...

แชร์เรื่องนี้