Author: โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนหนองคูวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ เข้ามาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนหนองคูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ เข้ามาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่านคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นำโดย นายเจริญชัย จงนุเคราะห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์รัศมี ภูกันดาน และศึกษนิเทศก์นฤมล ธรรมประชา ออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่คณะครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

คณะครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม นำต้นเงินปัจจัยไทยทาน ไปร่วมทำบุญในประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดสว่างโนนสูง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมร่วมต้อนรับนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ ในการลงพื้นที่การกำกับและติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรโนนสูง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมได้เข้าสวัสดีปีใหม่ พ.ต.อ.จักรพันธุ์ จันหาญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสูง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมปรับปรุงทาสี ป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและฐานพระพุทธรูป บริเวณหน้าเสาธงและหอพระบริเวณหน้าโรงเรียนให้มีสีสันสดใส

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ในเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ออกมาเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่คณะครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

วันนี้ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญสุ่มตรวจ ATK นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนปรากฏว่าผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ของทุกคนมีผลเป็นลบ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้