Author: โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Please follow and like us:0

นายอานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม และคณะครูเข้าร่วมงานวันครูครั้งที่ 63 ที่โรงเรียนอนุกูลนารีและโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

Please follow and like us:0

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ของ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ ๒

Please follow and like us:0

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมเผยพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑

Please follow and like us:0

พระครูปริยัติการ(พระอาจารย์มหาชัยเวช วัดพุทธคามนิคม)และพ.ต.ท.อรรถพร  เครือวัลย์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

พระครูปริยัติการ(พระอาจารย์มหาชัยเวช วัดพุทธคามนิคม)และพ.ต.ท.อรรถพร เครือวัลย์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

Please follow and like us:0

ผู้อำนวยการกองลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม ทำพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

Please follow and like us:0

คณะครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสูงจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

Please follow and like us:0