Author: บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์'

เทศบาลตำบลนาคู และสาธารณสุขอำเภอนาคู เข้าทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

ศึกษานิเทศก์ สพม.กส ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ อำเภอนาคู

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระเทพญาณวิศิษฎ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้