Author: ฆ้องชัยวิทยาคม

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google Meet

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.24 ได้ออกติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม  ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรฆ้องชัย ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าให้ความรู้นักเรียนตามแนวทางการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ของนักเรียน  เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของนักเรียน

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรฆ้องชัย ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าให้ความรู้นักเรียนตามแนวทางการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ของนักเรียน เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของนักเรียน

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม เข้าร่วมอบรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม เข้าร่วมอบรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 มอบทุนให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 มอบทุนให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม SCIENCE จุดประกายฝัน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี2562 อำเภอฆ้องชัย

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี2562 อำเภอฆ้องชัย

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้