Author: โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

สพม. 24 นิเทศ และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

สัปดาห์กลับบ้านนักเรียนประจำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ทดสอบความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ อบรมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นำนักเรียนเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม โครงการความร่วมมือทางการศึกษาไทย – เวียดนาม ปีที่ 7 ประจำปี 2562

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอเขาวง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้