Author: โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นำนักเรียนประจำ ตรวจคัดกรองค้นหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ณ โรงพยาบาลเขาวง และรายงานตัวเข้าหอพัก

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ดำเนินการให้ นักเรียนไป – กลับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และนักเรียนประจำ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) เข็มที่ 2

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นำนักเรียนไป – กลับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) เข็มที่ 2

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฯ (10 โรงเรียน ) เพื่อรับนโยบายก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มที่ 3 ( AstraZeneca )

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับการประเมินการเตรียมการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ( On Site )จากโรงพยาบาลเขาวง

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุดใหม่) ครั้งที่ 1/2564

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม School Health HERO สำหรับครู

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้