Author: ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจ...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร รับการนิเทศคณะกรรมการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายทวี ...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ดำเนินการสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.256...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข็งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 โรงเร...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 4  ธันวาคม 2563 โรงเรียนฟ้า...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จาก สพม.24

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 โรงเรีย...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ดำเนินการเปิดศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายนพพ...

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฟ้าเเดดสูงยางวิทยาคาร ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฟ้าเเดดสูงยางวิทยาคาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา รัชกาลที่10

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้