Author: นายชริน พลตื้อ

“รับชมย้อนหลัง” ประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

คู่มือ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตั...

แชร์เรื่องนี้

การประชุมจัดทำแผนและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้