Author: นายเกียรติศักดิ์ ภูเนตร

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คลิกดูรายละเอียด Please follow and...

แชร์เรื่องนี้

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ดำเนินการทางคดีแพ่ง

ผลงานดีเด่นและข้อเสนอการพัฒนางาน เ...

แชร์เรื่องนี้

test

ทดสอบ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม Pl...

แชร์เรื่องนี้

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ แนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับ การประเมินภายนอกรอบสี่ของโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ แนวทาง...

แชร์เรื่องนี้

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่ว...

แชร์เรื่องนี้

รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดิอน กรกฎาคม 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดิอน...

แชร์เรื่องนี้

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ...

แชร์เรื่องนี้

ผลงานทางวิชาการ 1)เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ โดยเน้นแนวคิด STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 2)การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลงานทางวิชาการ 1)เรื่องการพัฒนาชุ...

แชร์เรื่องนี้