Monthly Archive: สิงหาคม 2018

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าค่ายอาสาพัฒนาเพื่อบริการทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสิน...

แจ้งข้าราชการครูที่จะเข้าอบรมพัฒนาครู (คูปอง) ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก...

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (การออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน)

      ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คร...

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมืออัยการประสานสหวิชาชีพ

      ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ –...

แจ้ง ข้าราชการครูที่ขอเบิกเงินอบรมครูปอง (กรณีสำรองจ่าย)ให้ตรวจสอบรายชื่อ ส่วนเงินงบประมาณรอการจัดสรร จากสพฐ

รายชื่อขอเบิกกรณีไม่ยืม ครั้งที่ 2...

แจ้ง ข้าราชการครูที่ยืมเงินอบรมพัฒนาครู ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2561 สำหรับเงินงบประมาณรอการจัดสรรจาก สพฐ

รายชื่อข้าราชการครูที่ยืมเงินไปอบร...

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสิน...

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ระบบสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นายภาณุวัชร อัศวภูมิ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสามชัย

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเส...