Monthly Archive: มีนาคม 2018

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จัดพิธีมอบ...

การนำเสนอกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม

การนำเสนอกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม...

อบรม ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

การอบรม ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึ...

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ เมษายน ๒๕๖๑

Please follow and like us:0

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ดาวน์โหลด Please follow and like u...