05ควบคุมภายใน

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน


ดาวน์โหลดทั้งเล่ม
 (3.72 MB)
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
Formation and Evaluation of the Internal Control System
บทนำ
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 1 มาตรฐานการควบคุมภายใน

  1. ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและการพัฒนาการควบคุมภายใน
  2. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน
  3. การพัฒนาการควบคุมภายใน
  4. การควบคุมภายใน
  5. มาตรฐานการควบคุมภายใน

บทที่ 2 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
บทที่ 3 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
บทที่ 4 รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน

  1. รูปแบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ และคำอธิบายรายงาน
  2. รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย และคำอธิบายรายงาน
  3. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
  4. ตัวอย่างรายงาน4.1 ตัวอย่างรายงานระดับส่วนงานย่อย4.2 ตัวอย่างรายงานระดับหน่วยรับตรวจ

ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...