03ควบคุมภายใน

นิยามศัพท์เฉพาะ      

หน่วยรับตรวจ หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ส่วนงานย่อย หมายถึง กลุ่มงานทุกกลุ่ม คือ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่ม
ผู้กำกับดูแล หมายถึง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ สพม.24 จัดให้มีขึ้น
เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของ สพม.24
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ซึ่งร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุม ขึ้นภายใน สพม.24หรือทำให้การควบคุมที่มีอยู่
ได้ผลดีขึ้นหรือในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมอาจทำให้การควบคุมย่อหย่อนลงได้
ตัวอย่าง กิจกรรมการควบคุม เช่น การอนุมัติ การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน การแบ่งแยกหน้าที่งาน การบริหารทรัพยากรบุคคลการควบคุมระบบสารสนเทศการจัดทำเอกสารหลักฐานการบันทึกรายการอย่างถูกต้องและทันเวลาเป็นต้น
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลข่าวสารอื่นๆเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สพม.24
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือจากภายนอก
การติดตาม และ ประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยกเป็นการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
(Control Self Assessment) เช่น การประเมินการควบคุมโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายใน
กลุ่ม/งาน และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) เช่น การประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก
เป็นต้น

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...