01ควบคุมภายใน

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์  

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ความเป็นมา : การดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพและเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ นั้น
การมีระบบงาน ระบบโครงสร้าง หรือวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเอื้อต่อการทำงานเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ
ที่จะบริหารงานให้ดีได้

การบริหารงานที่ดีจึงจำเป็นต้องทำให้เกิดระบบการประเมินผลการทำงานในทุกส่วนงานและทุกกิจกรรม ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานของทุกองค์กรในปัจจุบัน

การบริหารงานที่มีการควบคุมภายใน หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบขององค์กรจะต้องเข้าไปดำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดให้มีกิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยงอย่างมีผลในเชิงประจักษ์ จึงมีความจำเป็นที่จะนำการควบคุมภายมาใช้ในงานหรือกิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  มีนโยบายการทำงานที่มุ่งให้องค์กรการบริหารงานแนวใหม่ จึงจำเป็นจะต้องนำการควบคุมภายในเข้ามาบริหารงาน ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของงานการประเมินผลงานการบริหารของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากด้านการควบคุมภายใน ยังถือว่าเป็นการบริหารงานแนวใหม่เจ้าหน้าที่ สพม.24 จึงยังมี
ความเข้าใจไม่ถูกต้อง ดังนั้นการรายงานเชิงประจักษ์การประเมินตัวเองจึงต้องมีการชี้แนะการดำเนินงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกๆทุกกิจกรรม

การส่งเสริมให้การนำการควบคุมภายในไปใช้ในการดำเนินงาน นอกจากการอบรม การรณรงค์ การสั่งการ
อาจจะยังไม่เพียงพอ จึงต้องมี “ คู่มือการควบคุมภายใน ” ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน
  • เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Report Objectives) ได้แก่ การจัดทำรายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
  • เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติตาม
    กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตาม
    นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้กำหนดขึ้น

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...