โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมุ่งความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ และด้านนวัตกรรมของครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...