โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย โรงเรียนพุธโธภาวนาประชาสรรค์ และโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

https://drive.google.com/drive/folders/17R4hasty2m3of5TqYO5Fval6HL9Ky8uM

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนพุธโธภาวนาประชาสรรค์ และโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ พร้อมทั้งทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  อบายมุข และโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา โดย นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหินวัฒนาลัย        นายธีรภัทร วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน พุทโธภาวนาประชาสรรค์   และนายชินกรณ์ แก้วรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ทั้ง 3 โรงเรียน จะได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียน สีขาวปลอดยาเสพติด อบายมุข โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน โรงเรียนจะสร้างครูและเครือข่ายเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปปรับใช้และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้จากปัญหาท้องถิ่น Problem Based Learning

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...