โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

วันที่ 12 มกราคม 2565 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ผู้ตรวจสอบ นางภัสชรีย์ ผกานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นางวราวรรณ คันฑะวุฒิ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การเงิน การบัญชี การพัสดุ การดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา และการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่กำหนด ณ ห้องประชุมเพชรมงคล โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...