โรงเรียนกุฉินารายณ์ มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนกุฉินารายณ์ มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...