โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ดร. ทวีภรณ์ วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงผู้ปกครองถึงรายละเอียดในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ยังมีการพบคุณครูที่ปรึกษาแต่ละระดับ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองได้พบปะคณะครู แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอีกด้วย

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...