โรงเรียนกมลาไสย รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

วันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนกมลาไสย รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ณ ห้องบุษบงกช โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางศิริพร วรรณหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการนิเทศ การนิเทศบูรณาการในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบนิเทศภายในสถานศึกษาและติดตามการขับเคลื่อนงานวิชาการของโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาแบบกัลยาณมิตร ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...