โครงสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24