แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

01-ความมั่นคง 03-การเกษตร 04-อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 05-การท่องเที่ยว 06-พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 07-โครงสร้างพื้นฐาน-ระบบโลจิสติกส์-และดิจิทัล 08-ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 09-เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10-การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11-ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต_2 13-การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14-ศักยภาพการกีฬา 15-พลังทางสังคม 16-เศรษฐกิจฐานราก 17-ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18-การเติบโตอย่างยั่งยืน 19-การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20-การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21-การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22-กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 23-การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Mind-Map_2 project65_23 V11-02-การต่างประเทศ สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...