เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์บุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

1

นายทวี  ทะนอก

ผอ.สพม.กาฬสินธุ์

08-1117-9647

2

นายสุดใจ สุปัญบุตร

รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์

08-1717-5635

3

นายภิญโญ หอมไกล

รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์

08-3039-4070

4

นายกนก  ยนต์ชัย

รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์

08-1830-5873

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1

ว่าที่ พ.ต. จรัญ  น่วมมะโน

ศึกษานิเทศก์(ผอ.กลุ่ม)

08-1768-5525

2

นางสาวรัศมี  ภูกันดาน

ศึกษานิเทศก์

08-4779-5449

3

นายวิญญู  อุตระ

ศึกษานิเทศก์

08-9937-8819

4

นางนฤมล  ธรรมประชา

ศึกษานิเทศก์

08-9417-9755

5

นางศิริพร  วรรณหอม

ศึกษานิเทศก์

08-1544-9750

6

นางลัดดา  จงนุเคราะห์

ศึกษานิเทศก์

08-9186-5155

7

นายวิทยา  ศรีชาติ

ศึกษานิเทศก์

08-9275-2244

8

นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ  พันสด

ศึกษานิเทศก์

08-3146-6864

9

นางสาววราภรณ์  บุ่งวิเศษ

ศึกษานิเทศก์

08-9223-8720

10

นางสาวอรอนงค์ รุทเทวิน

ศึกษานิเทศก์

08-1262-7888

12

นายพิสิฐ จันทร์เพ็ญ

ศึกษานิเทศก์

09-51900480

13

นายสมโภชน์ นันบุญ

ศึกษานิเทศก์

09-85614463

14

นางสาวนุชจิรา  แดงวันสี

ศึกษานิเทศก์

09-2546-6247

15

นางสาวกฤษณา  ภูเนตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

08-9277-2086

หน่วยตรวจสอบภายใน

1

นางภัสชรีย์  ผกานนท์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (ผอ.กลุ่ม)

08-1871-2301

2

นางวราวรรณ  คันทะวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 06-3491-3355

กลุ่มกฎหมายและคดี

1

นางสาวรัชนิดา ไสยรส

 นิติกรชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่ม)

 09-5668-2895

3

นายวริทธิ์  ชูศรีนาค

เจ้าหน้าที่นิติกร

08-3345-6354

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1

นางสาวพิกุลทอง  นาสมตรึก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่ม)

08-6851-2231

2

นางดวงใจ  ภาคมฤกษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

08-9622-9361

3

นางสาววิภาวรรณ  คันธนาม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

08-3519-2294

4

นางสาวสาวิตรี  ฉายจิตต์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

08-0177-2033

5

นางสาวนันท์นภัส  บุญใบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

06-1289-8945

6

นางสาวญาณิน  วิเศษวงษา

 นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

08-7774-4441

7

นางปิยะนุช   ภูผาจิตต์

พนักงานพิมพ์ดีด

08-0405-9087

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

นายสิทธิพร  ประทีปทอง

ศึกษานิเทศก์ (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม)

08-2874-5619

2

นายเนติรัฐ  ธรรมประชา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

08-8310-5724

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1

นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่ม)

08-1964-9380

2

นางวัชราภรณ์  มะปะรัง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

06-3597-8377

3

นางสาวมณีรัตน์  กรุงแสนเมือง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

08-9167-4164

4

นางศิวาพร  ชาญสอน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

08-3913-0199

5

นางรุ่งอรุณ  จรียานุวัฒน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

08-0188-8524

6

นางปรางทิพย์  ศรีทา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

08-9861-1129

7

นางสาวชนานาถ สุ่มมาตย์

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสพท.

09-3319-5549

8

นางสาวกันติมาภรณ์  ศรีทา

เจ้าหน้าที่การศึกษา

08-0008-7404

กลุ่มนโยบายและแผน

2

นางสาวเพ็ญพิมล  ศิริกุล

นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการพิเศษ(ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม)

08-3996-4944

3

นางวิไลวรรณ  ศรีทอง

นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการพิเศษ

09-5169-0465

4

นายชริน  พลตื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

09-3468-3903

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

นางเขมจิรา  ผลประสาท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ(ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม)

09-6645-5196

2

นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์

ศึกษานิเทศก์

09-2398-5585

3

นายเกียรติศักดิ์  ภูเนตร

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารและการสื่อสาร

08-7233-5104

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

1

นางปิยพร  สุจิตตกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส (ผอ.กลุ่ม)

08-1769-2214

2

นางปราณี  ระคาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)

08-7233-2707

3

นางนาตยา  มณีโชติ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

08-1544-1491

4

นางดอกอ้อ  ทองวิจิตร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

08-4786-6803

5

นางสาวเกษร  ปัญจิต

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

08-7110-2617

6

นางสาววิราวรรณ นระมาตย์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

064098-5616

7

นางสาวสุพัตรา  วริวรรณ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

06-4043-7464

8

นางพิมพร  ไพเราะ

พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 4

09-5659-1124

9

นางสาวหฤทัย   คำหารพล

พนักงานพิมพ์ดีด

08-82945-517

กลุ่มอำนวยการ

1

นางพีรญา  กตารัตน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)

08-5751-1542

2

นางกัญญา  ดูพงษ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

08-6396-6579

3

นายเฉลิมพล  ถิ่นรัศมี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

08-6637-1312

4

ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ  บุตรสมบัติ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

09-1778-9892

5

นางศิรประภา  วิเชียรชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

08-4685-3191

6

นางสุภาพร  กุไรรัตน์

พนักงานธุรการ ระดับ ส 4

06-5991-9551

7

นางสาวประภาพร  พลโคกก่อง

 นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

09-1729-2310

8

นางสาวฐิติรัตน์ ธัญทะพิพงค์

นักวิชาการศึกษา (พนักงานราชการ)

09-0335-7135

9

นางมลัย  อิ่มพูล

แม่บ้าน

06-1096-4996

10

นางสาวนิลาวรรณ ลมุลราช

แม่บ้าน

08-39412939

11

นายบุญเลิง นันทเพ็ชร

ผู้ดูแลสวน

06-1080-0417

12

นายณัฐพล เพชรบ่อใหญ่

ผู้ดูแลสวน

08-0301-2393

13

นายสมดี  ฉายถวิล

ยามรักษาการณ์

08-2846-1618

14

นายสัมฤทธิ์  ทิพย์ราชา

ยามรักษาการณ์

09-8040-9445

15

นายบัณฑิต  กุศลาธรรม

ผู้ดูแลหมวดสถานที่

08-6457-2262

16

นายประพนธ์  จุทารัตน์

พนักงานขับรถยนต์

08-8536-1140

แชร์เรื่องนี้