เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24    

 

โทรศัพท์ 043-810543 โทรสาร 043-810620 เว็บไซต์ www.sesao24.go.th                       

เบอร์หน้าห้องผอ.สพม.24   โทร   088-5517710                           

กลุ่มบริหารงานบุคคล     โทร.   08-8557-7394               

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    โทร.  08-8557-7395               

กลุ่มนิเทศฯ      โทร.       08-8557-7396               

กลุ่มอำนวยการ     โทร.       08-8557-7397              

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   โทร.  08-8557-7398                

กลุ่มนโยบายและแผน    โทร.       08-8557-7399                  

หน่วยตรวจสอบภายใน    โทร.       08-8565-9583