เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24    

 

โทรศัพท์ 043-810543 โทรสาร 043-810620 เว็บไซต์ www.sesao24.go.th                       

เบอร์หน้าห้องผอ.สพม.24   โทร   088-5517710                           

กลุ่มบริหารงานบุคคล     โทร.   08-8557-7394               

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    โทร.  08-8557-7395               

กลุ่มนิเทศฯ      โทร.       08-8557-7396               

กลุ่มอำนวยการ     โทร.       08-8557-7397              

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   โทร.  08-8557-7398                

กลุ่มนโยบายและแผน    โทร.       08-8557-7399                  

หน่วยตรวจสอบภายใน    โทร.       08-8565-9583

ที่

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง/ วิทยฐานะ

กลุ่ม/หน่วย

เบอร์โทรมือถือ

อีเมล์

1 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.24 ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหาร 081-9551507 kruting.9@gmail.com
2 นายปริญญา  จุฑาสงฆ์ รอง ผอ.สพม.24 ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหาร 088-5710567 Parinya_tou2506@hotmail.com
3 นายรชต  ภูพานเพชร รอง ผอ.สพม.24 ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหาร 093-0843344 racphu1805@gmail.com
4 นายเจสดา  ขวัญสกุล ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ 081-9742511 babe.jes05@gmail.com
5 นางกัญญา  ดูพงษ์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ อำนวยการ 086-3966579 kanya_doopong@hotmail.co.th
6 ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ  บุตรสมบัติ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ อำนวยการ 091-7789892 budsom.10@gmail.com
7 นายเฉลิมพล ถิ่นรัศมี นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ อำนวยการ 084-3908988 zimonman8988@gmail.com
8 นางยุวดี  นันบุรมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน อำนวยการ 088-5602905 yudee2515@gmail.com
9 นางศิรประภา  วิเชียรชัย เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน อำนวยการ 084-6853191 wi.siraprapa2522@gmail.com
10 นายอรุณ  คำภิรมย์ ช่างไฟฟ้า  ระดับ ช.4 อำนวยการ 098-2151647
11 นายนิคม  วงศ์ชัยนันท์ ช่างไฟฟ้า  ระดับ ช.4 อำนวยการ 099-9860382
12 นายเกียรติศักดิ์ ภูเนตร เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร อำนวยการ 087-2335104 bigjods@hotmail.com
13 นางสุจินดา ภูนาเหนือ แม่บ้าน อำนวยการ 063-7860369
14 นางบรรจง สะจันดา แม่บ้าน อำนวยการ 095-4971811
15 นายบัณฑิต  กุศลาธรรม พนักงานขับรถยนต์  – อำนวยการ 086-4572262
16 นายสัมฤทธิ์ ทิพย์ราชา ผู้ดูแลสวน อำนวยการ 082-8419261
17 นางปิยพร  สุจิตตกุล ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 081-7692214 piyakul04@gmail.com
18 นางปราณี  ระคาน นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 087-2332707 Pranee_ks3@hotmail.com
19 นางนาตยา  มณีโชติ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 081-5441491 tungting71@gmail.com
20 นางสาวเกษร  ปัญจิต นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 087-1102617 Gay.sorn@windowslive.com
21 นางดอกอ้อ  ทองวิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 084-7866803 dokor.tong@gmail.com
22 นางสาวสุพัตรา  วริวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 064-40437464 tae_tae2528@hotmail.co.th
23 นางสุภาพร กุไรรัตน์ พนักงานธุรการ ส.4 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 084-3921727 case_yuy@hotmail.com
24 นางพิมพร  ไพเราะ พนักงานการเงินและบัญชี ส.4 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 081-7681124 poo751@hotmail.com
25 นางสาวประภาพร พลโคกก่อง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 091-7292310 gift_do555@hotmail.com
26 นางสาวหฤทัย   คำหารพล พนักงานพิมพ์ดีด  – บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 091-8316644 haruthai2528@hotmail.com
27 นางสาวพิกุลทอง  นาสมตรึก ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล 086-8512231 phikun_2008@hotmail.com
28 นายสมชัย  ชูศรีนาค ผู้อำนวยการกลุ่ม ชำนาญการพิเศษ กฎหมายและคดี 086-8548878 Chai9110@hotmail.com
29 นางพีรญา  กตารัตน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ บริหารงานบุคคล 085-7511542 porr_10@hotmail.com
30 นางดวงใจ ภาคมฤกษ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ บริหารงานบุคคล 089-6229361 duapak3030@hotmail.com
31 นางสาววิภาวรรณ  คันธนาม นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ บริหารงานบุคคล 063-0096929 kantanam28@gmail.com
32 นางสาวสาวิตตรี ฉายจิตต์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ บริหารงานบุคคล 080-1772033 savitree_ch@outlook.com
33 นางสาวนันท์นภัส  บุญใบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน บริหารงานบุคคล 061-2898945 nunnapas999@gmail.com
34 นางสาวญาณิน วิเศษวงษา เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล 087-7744441 Kimook.wiwii58@gmail.com
35 นายเนติรัฐ ธรรมประชา เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล 088-3105724 Natirad002@gmail.com
36 นายวิชชุ ชูศรีนาค เจ้าหน้าที่นิติกร บริหารงานบุคคล 083-3456354 Wichchu012@gmail.com
37 นางปิยะนุช   ภูผาจิตต์ พนักงานพิมพ์ดีด  – บริหารงานบุคคล 080-4059087 puy_pupa001@hotmail.com
38 นายธีระพร  ภาคมฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน 089-6172819 pakmaroek@gmail.com
39 นางสาวเพ็ญพิมล  ศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ นโยบายและแผน 086-2300818 penpimol.lin@hotmail.com
40 นางวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ นโยบายและแผน 098-5866990 jews.policy24@gmail.com
41 นายชริน พลตื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นโยบายและแผน 093-468-3903 charin.pt@gmail.com
42 นางเขมจิรา  ผลประสาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นโยบายและแผน 087-7750089 cofa48@gmail.com
43 นางวราวรรณ  คันทะวุฒิ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน นโยบายและแผน 088-5710379 warawan83@gmail.com
44 นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ชำนาญการพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 081-9649380 Chainoi2509@gmail.com
45 นางวัชราภรณ์  มะปะรัง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 063-5978377 antidrug24@gmail.com
46 นางสาวมณีรัตน์ กรุงแสนเมือง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 089-1674164 maneeratksm@gmail.com
47 นางรุ่งอรุณ จรยานุวัฒน์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 080-1888524 Morning-r@hotmail.com
48 นางศิวาพร ขาญสอน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 083-9130199
49 นางปรางทิพย์  ศรีทา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา 089-8611129 pangtip20@gmail.com
50 นางสาวกันติมาภรณ์  ศรีทา เจ้าหน้าที่การศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา 080-0087404 satang_tan@hotmail.com
51 นางสาววิสุดา นาฮ้อยทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 082-1651773 Wisudana11@hotmail.com
52 นางภัสชรีย์  ผกานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 081-8712301 Poy604@hotmail.com
53 นางสาวจิรัฐติกร ภาคมฤกษ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 098-2815546 jirattikorn.pmr@gmail.com
54 นายวิทยา  ศรีชาติ ผู้อำนวยการกลุ่ม ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม ฯ 089-2752244 Vittaya vsrichat@gmail.com
55 ว่าที่ พ.ต.จรัญ  น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม ฯ 081-6701326 jsmile111@gmail.com
56 นางนฤมล  ธรรมประชา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม ฯ 089-4179755 naroumol3393@gmail.com
57 นางศิริพร  วรรณหอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม ฯ 081-5449750 Siriporn224@gmail.com
58 นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ  พันสด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม ฯ 083-1466864 arthirin@gmail.com
59 นางกุสุมาลย์  ถินอภัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม ฯ 095-1865869 Kusumal2010@gmail.com
60 นางรัศมี  ภูกันดาน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม ฯ 084-7795449 ratsamee_pe17@hotmail.com
61 นายวิญญู  อุตระ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม ฯ 089-9378819 winyuu@gmail.com
62 นายสุรปรีชา บุญแสนยศ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม ฯ 098-1016101 sura404@gmail.com
63 นางสาววราภรณ์ บุ่งวิเศษ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม ฯ 089-2238720 waraporn8720@gmail.com
64 นายสิทธิพร ประทีปทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม ฯ 098-1050397
65 นางลัดดา  จงนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ นิเทศ ติดตาม ฯ 089-1865155 ladda.jong@gmail.com
66 นางสาวกฤษณา  ภูเนตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน นิเทศ ติดตาม ฯ 089-2772086 poonet26@gmail.com
67 สิบเอกสังวาล  ภูกิจนาค ยามรักษาการณ์ 088-507-7730
68 พลทหารทศพล อาจบรรจง ยามรักษาการณ์ 098-6012746