เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์บุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

1 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ 08-8571-0567
2 นายสุดใจ สุปัญบุตร รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ 08-1717-5635
3 นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ 08-3356-8939
4 นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ 08-9861-6108

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1 นายวิญญู  อุตระ ศึกษานิเทศก์(ผอ.กลุ่ม) 08-9937-8819
2 นางสาวรัศมี  ภูกันดาน ศึกษานิเทศก์ 08-4779-5449
3 ศึกษานิเทศก์
4 นางนฤมล  ธรรมประชา ศึกษานิเทศก์ 08-9417-9755
5 นางศิริพร  วรรณหอม ศึกษานิเทศก์ 08-1544-9750
6 นางลัดดา  จงนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ 08-9186-5155
7 นายวิทยา  ศรีชาติ ศึกษานิเทศก์ 08-9275-2244
8 นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ  พันสด ศึกษานิเทศก์ 08-3146-6864
9 นางสาววราภรณ์  บุ่งวิเศษ ศึกษานิเทศก์ 08-9223-8720
10 นางสาวอรอนงค์ รุทเทวิน ศึกษานิเทศก์ 08-1262-7888
12 นายพิสิฐ จันทร์เพ็ญ ศึกษานิเทศก์ 09-51900480
13 นายสมโภชน์ นันบุญ ศึกษานิเทศก์ 09-85614463
14 นางสาวนุชจิรา  แดงวันสี ศึกษานิเทศก์ 09-2546-6247
15 นางสาวจุฑารัตน์ สุพลแสง ศึกษานิเทศก์ 09-2444-91451
16 นางสาวกฤษณา  ภูเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 08-9277-2086

หน่วยตรวจสอบภายใน

1 นางภัสชรีย์  ผกานนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (ผอ.กลุ่ม) 08-1871-2301
2 นางสาว ทรรศนันทน์ ภูลิ้นลาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  06-3491-3355

กลุ่มกฎหมายและคดี

1 นางสาวรัชนิดา ไสยรส  นิติกรชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่ม)  09-5668-2895
2 นายวริทธิ์  ชูศรีนาค เจ้าหน้าที่นิติกร 08-3345-6354

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1 นางสาวพิกุลทอง  นาสมตรึก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่ม) 08-6851-2231
2 นางดวงใจ  ภาคมฤกษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 08-9622-9361
3 นางสาววิภาวรรณ  คันธนาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 08-3519-2294
4 นางสาวสาวิตรี  ฉายจิตต์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 08-0177-2033
5 นางสาวรุจิรา สระทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 08-3561-0506
6 นางสาวนันท์นภัส  บุญใบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 06-1289-8945
7 นางสาวญาณิน  วิเศษวงษา  นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) 08-7774-4441
8 นางปิยะนุช   ภูผาจิตต์ พนักงานพิมพ์ดีด 08-0405-9087

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1 นายสิทธิพร  ประทีปทอง ศึกษานิเทศก์ (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 08-2874-5619
2 นางสาวจินตนา กั้วนามน นักทรัพยากรบุคคล  (พนักงานราชการ) 08-6011-3684

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1 นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่ม) 08-1964-9380
2 นางสาวมณีรัตน์  กรุงแสนเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 08-9167-4164
3 นางศิวาพร  ชาญสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 08-3913-0199
4 นางรุ่งอรุณ  จรียานุวัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 08-0188-8524
5 นางปรางทิพย์  ศรีทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 08-9861-1129
6 นางสาวชนานาถ สุ่มมาตย์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสพท. 09-3319-5549
7 นางสาวกันติมาภรณ์  ศรีทา เจ้าหน้าที่การศึกษา 08-0008-7404

กลุ่มนโยบายและแผน

1 นางสาวเพ็ญพิมล  ศิริกุล นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการพิเศษ(ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม) 08-3996-4944
2 นางวิไลวรรณ  ศรีทอง นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการพิเศษ 09-5169-0465
3 นายชริน  พลตื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 09-3468-3903
4 นายเนติรัฐ  ธรรมประชา เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 08-8310-5724

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 นางเขมจิรา  ผลประสาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ(ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม) 09-6645-5196
2 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ 09-2398-5585
3 นายเกียรติศักดิ์  ภูเนตร เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารและการสื่อสาร 08-7233-5104

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

1 นางปิยพร  สุจิตตกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส (ผอ.กลุ่ม) 08-1769-2214
2 นางปราณี  ระคาน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ) 08-7233-2707
3 นางนาตยา  มณีโชติ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 08-1544-1491
4 นางดอกอ้อ  ทองวิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 08-4786-6803
5 นางสาวเกษร  ปัญจิต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 08-7110-2617
6 นางสาววิราวรรณ นระมาตย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 064098-5616
7 นางสาวสุพัตรา  วริวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 06-4043-7464
8 นางพิมพร  ไพเราะ พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 4 09-5659-1124
9 นางสาวหฤทัย   คำหารพล พนักงานพิมพ์ดีด 08-82945-517

กลุ่มอำนวยการ

1 นางพีรญา  กตารัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) 08-5751-1542
2 นางกัญญา  ดูพงษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 08-6396-6579
3 นายเฉลิมพล  ถิ่นรัศมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 08-6637-1312
4 ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ  บุตรสมบัติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 09-1778-9892
5 นางศิรประภา  วิเชียรชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 08-4685-3191
6 นางสุภาพร  กุไรรัตน์ พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 06-5991-9551
7 นางสาวประภาพร  พลโคกก่อง  นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) 09-1729-2310
8 นางสาวฐิติรัตน์ ธัญทะพิพงค์ นักวิชาการศึกษา (พนักงานราชการ) 09-0335-7135
9 นางมลัย  อิ่มพูล แม่บ้าน 06-1096-4996
10 นางพรพรรณ เหล่าบุบผา แม่บ้าน 08-78700331
11 นายอภิชิต จังโกฏิ ผู้ดูแลสวน 083-451-0198
12 นายบุญเลิง นันทเพ็ชร ผู้ดูแลสวน 06-1080-0417
13 นายสมดี  ฉายถวิล ยามรักษาการณ์ 08-2846-1618
14 นายสัมฤทธิ์  ทิพย์ราชา ยามรักษาการณ์ 09-8040-9445
15 นายบัณฑิต  กุศลาธรรม ผู้ดูแลหมวดสถานที่ 08-6457-2262
16 นายประพนธ์  จุทารัตน์ พนักงานขับรถยนต์ 08-8536-1140

แชร์เรื่องนี้