เบอร์โทรศัพท์

ลำดับ          ชื่อโรงเรียน      ตำบล       อำเภอ     โทรศัพท์       โทรสาร
1 กมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย 043-899037 043-899470
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ คุ้มเก่า เขาวง 043-859127 043-859428
3 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-811278 043-811278
4 กุฉินารายณ์ บัวขาว กุฉินารายณ์ 043-851366 043-851739
5 แก่งนาจารย์พิทยาคม นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-896001
6 แก้วเสด็จพิทยาคม หนองแวง สมเด็จ 043-862250
7 เขาพระนอนวิทยาคม เขาพระนอน ยางตลาด 043-813895 043-813895
8 เขาวงพิทยาคาร คุ้มเก่า เขาวง 043-859085 043-859043
9 คำเจริญวิทยาคม คำใหญ่ ห้วยเม็ก 043-125128
10 คำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง 043-879050 043-879335
11 โคกศรีเมือง ดงลิง กมลาไสย 043-801133 043-873510
12 ฆ้องชัยวิทยาคม ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย 043-131049 043-131049
13 จำปาหลวงวิทยาคม นาจำปา ดอนจาน 043-801134 043-840239
14 ดงกลางพัฒนศึกษา ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท 081-0609222
15 ดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน 043-120599 043-120599
16 ดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย 043-815464 043-815464
17 ไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย 043-131620 043-131621
18 ท่าคันโทวิทยาคาร ท่าคันโท ท่าคันโท 043-877036 043-877181
19 ธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย 043-830296 043-830296
20 นาไคร้พิทยาสรรพ์ กุดหว้า กุฉินารายณ์ 043-852002 043-852002
21 นามนพิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน 043-867046 043-867299
22 นามะเขือพัฒนศึกษา นามะเขือ สหัสขันธ์ 043-814019
23 พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง 043-834277
24 โนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ 043-890051
25 โนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ 043-890313 043-894023
26 โนนสูงพิทยาคม โนนสูง ยางตลาด 043-124639 0431-24640
27 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา บ่อแก้ว นาคู 043-801018 043-834277
28 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ แซงบาดาล สมเด็จ 043-895012 043-814034
29 บ้านนาคูพัฒนา ‘กรป.กลางอุปถัมภ์’ นาคู นาคู 043-126618 043-840237
30 ประชารัฐพัฒนศึกษา หมูม่น สมเด็จ 043-127105
31 ผาเสวยรังสรรค์ ผาเสวย สมเด็จ 043-801-402
32 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ สงเปลือย เขาวง 043-890340
33 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย 043-854155 043-854156
34 มหาไชยพิทยาคม มหาไชย สมเด็จ 043-127532
35 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สงเปลือย นามน 043-602009 043-890105
36 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ดงมูล หนองกุงศรี 043-814304
37 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-811678 043-815071
38 เมืองเหนือวิทยาคม เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ 043-815802 043-899470
39 ยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด ยางตลาด 043-891378 043-891540
40 ร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ 043-897030 043-897295
41 วังมนวิทยาคาร หัวงัว ยางตลาด 043-891233  –
42 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก 043-801104 043-801104
43 สมเด็จพิทยาคม สมเด็จ สมเด็จ 043-861137 043-861137
44 สหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์ 043-871100 043-871028
45 สามขาสว่างวิทย์ สามขา กุฉินารายณ์ 043-840231 043-814049
46 สามชัย สำราญ สามชัย 043-818138 043-818138
47 หนองกุงศรีวิทยาคาร หนองกุงศรี หนองกุงศรี 043-881026 043-881026
48 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ หนองบัว หนองกุงศรี 043-894220 043-894220
49 หนองสอพิทยาคม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 043-884033 043-884032
50 ห้วยผึ้งพิทยา นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง 043-869036 043-869174
51 ห้วยเม็กวิทยาคม ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก 043-889016 043-889016
52 หัวหินวัฒนาลัย หัวหิน ห้วยเม็ก 043-813550
53 เหล่ากลางวิทยาคม เหล่ากลาง ฆ้องชัย 043-840114 043-840114
54 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043-121027 043-121027
55 อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-811271 043-812523

แชร์เรื่องนี้