เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ข่าวและประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 13 ต.ค. 2560

 

แหล่งอ้างอิง http://finance.obec.go.th/Hacked/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/ewt_news.php?nid=13106&filename=index

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...