สหวิทยาเขต

ข้อมูลคณะกรรมการสหวิทยาเขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน ตำแหน่ง
สหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์
1 นายเอกรักษ์  สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี ประธานกรรมการ
2 นายถาวร  แสนพันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3 นายชูชัย  ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
4 นายเทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
5 ว่าที่ ร.ต.พัฒนา  อนนทสีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม กรรมการ
6 นายบรรจง  วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม กรรมการ
7 นางกนกรัตน์   ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
8 นายกิตติศักดิ์  วรรณทอง ครู โรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
9 นางพัชรากร  น่วมมะโน ครู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
10 นางณัฐิสา  ศรีมามาศ ครู โรงเรียนหนองสอพิทยาคม กรรมการ
11 นายวิรสิทธิ์  พินธุนิบาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
12 นายธนกฤต  บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี ผู้ช่วยเลขานุการ
13 นางขวัญจิตต์  เชาว์พานิช ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
14 นางสาธนา  ขุนทิพย์ทอง ครู โรงเรียนอนุกูลนารี ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 นายสมชาย  เชาว์พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายวิทยา  ศรีชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
3 นางสาววราภรณ์  บุ่งวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด
1 นางจารุวรรณ  รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ ประธานกรรมการ
2 นายวรุตน์  เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย รองประธานกรรมการ
3 นายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ
4 นายเกรียงไกร  กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
5 นายดุสิต  มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กรรมการ
6 นายประมวล  อรรคพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง กรรมการ
7 นายอินทรีร่องคำ  โคตรเพ็ง ครู โรงเรียนร่องคำ กรรมการ
8 นายปราโมทย์  โพธิไสย ครู โรงเรียนกมลาไสย กรรมการ
9 นายกฤษแก้ว  ยุบลซิต ครู โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
10 นายนุกูล  ทรงมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
11 นายเมืองมนต์  โสภารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12 นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 นายฉัตรมงคล  พลวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายชูศักดิ์  สารผล ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายธงชัย  ภูมิประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นางศิริพร  วรรณหอม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
5 นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
สหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย
1 นายมาโนช  ภูคงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นางกุสุมาวดี  พลเรืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3 นายสาโรช  จันทรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม กรรมการ
4 นายรณกฤต  กุมสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม กรรมการ
5 นางสาวกนกพร  คำโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม กรรมการ
6 นายเด่นกวี  ศรีอ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร กรรมการ
7 นางสาวณฐมน  จุรุเทียบ ครู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กรรมการ
8 นายรักชัย  อุดรทักษ์ ครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม กรรมการ
9 นางรติกรณ์  แสบงบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
10 นางพิศมัย  บุญรอด ครู โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11 นายนรินทร์  พุดลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12 นายเกียรติยศ  ขุนทิพย์ทอง ครู โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
13 นางมณีวรรณ  พุดหล้า ครู โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 นายทรงศักดิ์  ภูปา ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายเสรี  นาชัยเริ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายสวาท  ภูอยู่เย็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นางนฤมล  ธรรมประชา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
5 นางสาวรัศมี  ภูกันดาน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี
1 นายธวัชชัย  สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นายธวัช  เพ็งสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3 นายประกาย  ภูขมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม กรรมการ
4 นายกมลศักดิ์  ภูชมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ กรรมการ
5 นายบรรจง  ดอนเคนจุย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม กรรมการ
6 นายธนัฐ  มาตชรา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ กรรมการ
7 นายสมพงษ์  บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการ
8 นางปพิชญา  อุฒาพยับ ครู โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ กรรมการ
9 นายตรี  ภูวิโคตรธนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย กรรมการและเลขานุการ
10 ว่าที่ ร.อ. พานิช  แสงเทพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11 นางพรทิพย์  พันธ์จันทร์ ครู โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 นายณรงค์  เสนฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายกุลธวัช  จันทรประทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายธงชัย  บุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ  พันสด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
5 นางสาวนุจจิรา  แดงวันสี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
สหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์
1 นายนิคม  วิชัยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ประธานกรรมการ
2 นายอัคเรศศ์  ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง รองประธานกรรมการ
3 นายนิพนธ์  ชนาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย กรรมการ
4 นายวัชรากรณ์  ผลสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม กรรมการ
5 นายอานนท์  นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร กรรมการ
6 นางรำไพพรรณ  อันทรบุตร ครู โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม กรรมการ
7 นายอุดร  กล้าขยัน ครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
8 นายประสงค์  เทียบจันทึก ครู โรงเรียนคำม่วง กรรมการ
9 นายวรวุฒิ  คุณเสส ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร กรรมการ
10 นายเกรียงศักดิ์  ดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
11 นายอรรถสิทธิ์  อุดรรัตน์ ผูอำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 นายพิทักษ์  สุวรรณชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายเสกสรร  ศรีคลีรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายสิรพิชญ์  สามี ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายศีลธรรม  โพนะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายสิทธิพร  ประทีปทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
6 นายพิสิฐ  จันทร์เพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
สหวิทยาเขตสมเด็จ
1 นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นายไพโรจน์  เกื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการ
3 นายสัญญา  ภูผาผุย ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ กรรมการ
4 นายวินัย  รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม กรรมการ
5 นายณัฐวัฒน์  บัวคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา กรรมการ
6 นายกำพล  พลเชียงสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ กรรมการ
7 นายธนวิทย์  ชารีรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม กรรมการ
8 นายอิสรพล  ปิ่นขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
9 นางสาวสุรชา  เวินชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10 นางสาวมาลิตา  พรมโสภา ครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 พระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
(ชัยทวี คุต.ตจิต.ป.ธ.๓)
2 นายสง่า  เพียรภายลุน ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายชวลิต  ธนิตกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายสมโภชน์  นันบุญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
5 นางสาวอรอนงค์  รุทเทวิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
สหวิทยาเขตพลังผึ้ง
1 นายประโมกข์  ดุลนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ประธานกรรมการ
2 นายสุพัฒน์  บุตรดีภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา รองประธานกรรมการ
3 นายรัฐดินันท์  ศิลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนามนพิทยาคม กรรมการ
4 นายไพฑูรย์  คำสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฎ์พัฒนา กรรมการ
5 นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ กรรมการ
6 นางสุพรรณี  วิเศษสอน ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม กรรมการ
7 นายเฉลิมพล  สุปัญญาบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” กรรมการ
8 นายชินกรณ์  แก้วรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
9 นางมณีรัตน์  พรมคำบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 พระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
(ชัยทวี คุต.ตจิต.ป.ธ.๓)
2 นางบุญหนา  บุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นางดอกแก้ว  รัชโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นางลัดดา  จงนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
สหวิทยาเขตวงนารายณ์
1 นางทวีภรณ์  วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2 นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ รองประธานกรรมการ
3 นางรดา  ฉายผาด ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ กรรมการ
4 นายธนเทพ  วิเศษสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ กรรมการ
5 นายวิเชียร  ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร กรรมการ
6 นางเวชมณี  ถวิลการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ กรรมการ
7 นายจุมพล  วงศ์ษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กรรมการ
8 นายวีรศักดิ์  ไชยขันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร กรรมการ
9 นายกิตติภพ  โพนเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ กรรมการ
10 นายพิสิทธิ์ศักดิ์  สุขชารี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา กรรมการและเลขานุการ
11 นายเสนาะ  จันทร์แหล่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 นายสุพจน์  สารผล ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นางบุญหนา  บุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายพิสิฐพงศ์  แจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายวิญญู  อุตระ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้