สหวิทยาเขต

ข้อมูลคณะกรรมการสหวิทยาเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

 (คำสั่งที่ 168/2563 ลว. 8 ก.ค.2563)

ที่

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

ตำแหน่ง

สหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์
1 นายเอกรักษ์  สารปรัง อนุกูลนารี ประธานกรรมการ
2 นายถาวร  แสนพันดร เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3 นายธีระ  ลูกอินทร์ เมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
4 นายสงกรานต์  พันธ์โนราช กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
5 ว่าที่ ร.ต.พัฒนา  อนนทสีหา เมืองเหนือวิทยาคม กรรมการ
6 นายบรรจง  วันทา แก่งนาจารย์พิทยาคม กรรมการ
7 นายวรสิทธิ์  พินธุนิบาตร หนองสอพิทยาคม กรรมการและเลขาฯ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 นายสมชาย เชาว์พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ว่าที่ พ.ต. จรัญ น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์ สพม.24
3 นายวิทยา ศรีชาติ ศึกษานิเทศก์ สพม.24
4 นางสาววราภรณ์ บุ่งวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพม.24
สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด
1 นายเทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล ร่องคำ ประธานกรรมการ
2 นายนิคม  วิชัยโย ดอนจานวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3 นายพูลศักดิ์  เสนฤทธิ์ กมลาไสย กรรมการ
4 นายอดุลศักดิ์  ศรีปัญญา จำปาหลวงวิทยาคม กรรมการ
5 นายดุสิต  มั่นคง ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กรรมการ
6 นายประมวล  อรรถพงษ์ รก. ผอ. โรงเรียนโคกศรีเมือง กรรมการ
7 นายเกรียงไกร  กิ่งแก้ว ดอนไทรงามพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8 นายตรี  ภูวิโคตรธนกุล ธัญญาพัฒนวิทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 นายฉัตรมงคล  พลวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายชูศักดิ์  สารผล ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายธงชัย  ภูมิประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นางศิริพร  วรรณหอม ศึกษานิเทศก์ สพม.24
5 นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.24
สหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย
1 นายปุณกาญจน์  ภูเงิน ยางตลาดวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2 นายมาโนช  ภูคงกิ่ง ไตรรัตนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3 นายสาโรช  จันทรบุตร เหล่ากลางวิทยาคม กรรมการ
4 นายรณกฤต  กุมสิน โนนสูงพิทยาคม กรรมการ
5 นางสาวกนกพร  คำโสภา เขาพระนอนวิทยาคม กรรมการ
6 นายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล ยางตลาดวิทยาคาร กรรมการ
7 นางรติกรณ์  แสบงบาล ฆ้องชัยวิทยาคม กรรมการและเลขาฯ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 นายทรงศักดิ์  ภูปา ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายเสรี  นาชัยเริ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายวัฒนา  แสนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายสุภาพ  ภูกองชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นางนฤมล  ธรรมประชา ศึกษานิเทศก์ สพม.24
6 นางปุณญานันทน์  จิตราช ศึกษานิเทศก์ สพม.24
สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี
1 นายรัฐดินันท์  ศิลาจันทร์ หัวหินวัฒนาลัย กรรมการและเลขานุการ
2 นายประกาย  ภูขมัง คำเจริญวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3 นายธวัชชัย  สำราญวงศ์ ห้วยเม็กวิทยาคม กรรมการ
4 นายวรุตม์  เขจรสัตย์ หนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการ
5 นายเมืองมนต์  โสภารีย์ วังลิ้นฟ้าวิทยาคม กรรมการ
6 นายเกรียงศักดิ์  ดอนไพร หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ กรรมการ
7 นายธนัฐ  มาตชรา มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ กรรมการและเลขาฯ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 นายณรงค์  เสนฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายกุลธวัช  จันทะประทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายธงชัย  บุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ  พันสด ศึกษานิเทศก์ สพม.24
5 นางสาวอรอนงค์  รุทเทวิน ศึกษานิเทศก์ สพม.24
สหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์
1 นายวิเชียร  ด่านขุนทด โนนศิลาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นางจารุวรรณ  รัตนมาลี คำม่วง รองประธานกรรมการ
3 นายเวียงชัย  ราชฤทธิ์ ท่าคันโทวิทยาคาร กรรมการ
4 นายพานิชย์  ศรีหาเสนา ดงกลางพัฒนศึกษา กรรมการ
5 นายธวัช  เพ็งสลุง นามะเขือพัฒนศึกษา กรรมการ
6 นายอานนท์  นนทวัน สามชัย กรรมการ
7 นายกนก  ยนต์ชัย สหัสขันธ์ศึกษา กรรมการและเลขาฯ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 นายพิทักษ์  สุวรรณชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายเสกสรร  ศรีคลีรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายสิรพิชญ์  สามี ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายศีลธรรม  โพนะทา ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายสิทธิพร  ประทีปทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.24
สหวิทยาเขตสมเด็จ
1 นายสุพัฒน์  บุตรดีภักดิ์ ประชารัฐพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ
2 นายประโมกข์  ดุลนีย์ มหาไชยพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3 นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา สมเด็จพิทยาคม กรรมการ
4 นายนิพนธ์  ชนาสิทธิ์ ผาเสวยรังสรรค์ กรรมการ
5 นายอิสรพล  ปิ่นขจร บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ กรรมการ
6 นางกุสุมาวดี  พลเรืองทอง แก้วเสด็จพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุต.ตจิต.ป.ธ.๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายสง่า  เพียรภายลุน ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายชวลิต  ธนิตกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นางสาวรัศมี  ภูกันดาน ศึกษานิเทศก์ สพม.24
5 นายสุรปรีชา  บุญแสนยศ ศึกษานิเทศก์ สพม.24
สหวิทยาเขตพลังผึ้ง
1 นายชูชัย  ประทุมขันธ์ บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ประธานกรรมการ
2 นายอัคเรศศ์  ป้องกัน นามนพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3 นางสาวทศพร  ทักษิมา ห้วยผึ้งพิทยา กรรมการ
4 นายวินัย  รัตนมาลี บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฎ์พัฒนา กรรมการ
5 นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ พระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์ กรรมการ
6 นายชินกรณ์  แก้วรักษา มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขาฯ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุต.ตจิต.ป.ธ.๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นางบุญหนา  บุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นางดอกแก้ว  รัชโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายวิทยา  ศรีชาติ ศึกษานิเทศก์ สพม.24
5 นางลัดดา  จงนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ สพม.24
สหวิทยาเขตวงนารายณ์
1 นางทวีภรณ์  วรชิน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2 นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน กุฉินารายณ์ รองประธานกรรมการ
3 นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง พุทโธภาวนาประชาสรรค์ กรรมการ
4 นายธนเทพ  วิเศษสอน สามขาสว่างวิทย์ กรรมการ
5 นางรดา  ฉายผาด นาไคร้พิทยาสรรพ์ กรรมการ
6 นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ พุทโธภาวนาประชาสรรค์ กรรมการ
7 นายพิสิทธิ์ศักดิ์  สุขชารี โนนคำวิทยา กรรมการและเลขาฯ
ที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
1 นายสุพจน์  สารผล ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นางบุญหนา  บุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายพิสิฐพงศ์  แจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายสมโภชน์  นันบุญ ศึกษานิเทศก์ สพม.24
5 นายวิญญู  อุตระ ศึกษานิเทศก์ สพม.24

แชร์เรื่องนี้