สหวิทยาเขต

ข้อมูลคณะกรรมการสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

ตำแหน่ง

สหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์

1 นายสุรปรีชา  ลาภบุญเรือง อนุกูลนารี ประธานกรรมการ
2 นายธีระ  ลูกอินทร์ เมืองกาฬสินธุ์ รองประธานกรรมการ
3 นายสงกรานต์  พันธ์โนราช กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
4 ว่าที่ ร.ต.พัฒนา  อนนทสีหา เมืองเหนือวิทยาคม กรรมการ
5 นายวรสิทธิ์  พินธุนิบาตร หนองสอพิทยาคม กรรมการ
6 นายถาวร  แสนพันดร เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ กรรมการ
7 นายบรรจง  วันทา แก่งนาจารย์พิทยาคม กรรมการและเลขาฯ
8 นางชนัฎฏา  จำเริญสรรพ์ (รอง ผอ.) อนุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด

1 นายเอกรักษ์  สารปรัง กมลาไสย ประธานกรรมการ
2 นายอดุลศักดิ์  ศรีปัญญา จำปาหลวงวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3 นายนิคม  วิชัยโย ดอนจานวิทยาคม รองประธานกรรมการ
4 นายเทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล ร่องคำ รองประธานกรรมการ
5 นายอุดม  กัสมัง โคกศรีเมือง กรรมการ
6 นางสาวทศพร  ทักษิมา ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กรรมการ
7 นายเกรียงไกร  กิ่งแก้ว ดอนไทรงามพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8 นายตรี  ภูวิโคตรธนกุล ธัญญาพัฒนวิทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9 นายนุกูล  ทรงมงคลรัตน์ (ครู) กมลาไสย ผู้ช่วยเลขานุการ
10 นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน (เจ้าหน้าที่ธุรการ) กมลาไสย ผู้ช่วยเลขานุการ
11 นางสาวณัฐณิชา  แจ่มสุวรรณ(เจ้าหน้าที่ธุรการ) กมลาไสย ผู้ช่วยเลขานุการ
12 นางสาวพิสมัย  มูลเอก (เจ้าหน้าที่ธุรการ) กมลาไสย ผู้ช่วยเลขานุการ

สหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย

1 นายปุณกาญจน์  ภูเงิน ยางตลาดวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2  นายมาโนช ภูคงกิ่ง ไตรรัตนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3 นางรติกรณ์  แสบงบาล ฆ้องชัยวิทยาคม กรรมการ
4 นายสาโรช  จันทรบุตร เหล่ากลางวิทยาคม กรรมการ
5 นายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล วังมนวิทยาคาร กรรมการ
6 นางสาวกนกพร  คำโสภา เขาพระนอนวิทยาคม กรรมการ
7 นายอานนท์  นนทวัน โนนสูงพิทยาคม กรรมการ
8 นายสัญญา  ภูผาผุย (รอง ผอ.) ยางตลาดวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
9 นางสาวณฐมน  จุรุเทียบ (ครู) ยางตลาดวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี

1 นายพูลศักดิ์  เสนฤทธิ์ ห้วยเม็กวิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นายธวัชชัย  สำราญวงศ์ หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการ
3 นายวรุตม์  เขจรสัตย์ หนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการ
4 นายรณกฤต  กุมสิน วังลิ้นฟ้าวิทยาคม กรรมการ
5 นายประกาย  ภูขมัง คำเจริญวิทยาคม กรรมการ
6 นายธนัฐ  มาตชรา มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ กรรมการ
7 นายรัฐดินันท์  ศิลาจันทร์ หัวหินวัฒนาลัย กรรมการและเลขานุการ
8 นายวาสนา  พลขยัน(ครู) ห้วยเม็กวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ

สหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์

1 นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา สามชัย ประธาน
2 นายวิเชียร  ด่านขุนทด โนนศิลาพิทยาคม รองประธาน
3 นายพานิชย์  ศรีหาเสนา ดงกลางพัฒนศึกษา รองประธาน
4 นายมานิต  วรสิทธิกร สหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
5 นางจารุวรรณ  รัตนมาลี คำม่วง กรรมการ
6 นายเวียงชัย  ราชฤทธิ์ ท่าคันโทวิทยาคาร กรรมการ
7 นายธวัช  เพ็งสลุง นามะเขือพัฒนศึกษา กรรมการและเลขาฯ
8 นางวราภรณ์  โพนะทา (รอง ผอ.) สามชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

สหวิทยาเขตสมเด็จ

1 นายวิรัติ  โสไธสง สมเด็จพิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นายสุพัฒน์  บุตรดีภักดิ์ ประชารัฐพัฒนศึกษา รองประธานกรรมการ
3 นายนิพนธ์  ชนาสิทธิ์ ผาเสวยรังสรรค์ กรรมการ
4 นายประโมกข์  ดุลนีย์ มหาไชยพิทยาคม กรรมการ
5 นางกุสุมาวดี  พลเรืองทอง แก้วเสด็จพิทยาคม กรรมการ
6 นายอิสรพล  ปิ่นขจร บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
7 นางวรรธนา  กุลเกลี้ยง(รอง ผอ.) สมเด็จพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

1 นายชูชัย  ประทุมขันธ์ บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ประธานกรรมการ
2 นายเผดิมชัย  ศรีโท บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฎ์พัฒนา รองประธานกรรมการ
3 นายกลวัชร  วังสะอาด ห้วยผึ้งพิทยา กรรมการ
4 นายอัคเรศศ์  ป้องกัน นามนพิทยาคม กรรมการ
5 นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ พระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์ กรรมการ
6 นายเดชา  ศรีรักษา(รอง ผอ.) ห้วยผึ้งพิทยา กรรมการ
7 นายชินกรณ์  แก้วรักษา มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
8 นางสาวจิตรลดา  พลเยี่ยม(รอง ผอ.) ห้วยผึ้งพิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9 นายสมพจน์  ตรัสศรี (ครู) บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สหวิทยาเขตวงนารายณ์

1 นางทวีภรณ์  วรชิน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2 นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน กุฉินารายณ์ รองประธานกรรมการ
3 นางรดา  ฉายผาด นาไคร้พิทยาสรรพ์ กรรมการ
4 นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง พุทโธภาวนาประชาสรรค์ กรรมการ
5 นายธนเทพ  วิเศษสอน สามขาสว่างวิทย์ กรรมการ
6 นายพิสิทธิ์ศักดิ์  สุขชารี โนนคำวิทยา กรรมการ
7 นายกนก  ยนต์ชัย เขาวงพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ