สพม.24 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

 

 

             วันท่ี่ 3 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น.   นายช้ยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศีึกษาม้ธยมศีกษา เขต 24  ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบ้ัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่่ี่ 21  ของสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยมีนายสุจินต์ วิชัยวงค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน   ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  8 สหวิทยาเขต    รวมท้ั้งสิ้น 400 คน   ระหว่างวันที่ 3-4  พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี  อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ดาว์นโหลดรูปภาพhttps://drive.google.com/drive/folders/1zCvSHMmsSeIxZ84SLqTUfeijr9bNgVVr

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...