สพม.24 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA Online ประจำปี 2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA  Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจในการ กรอกข้อมูล ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT1-EBIT12   โดยมีบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขต ครบ 1 ปีขึ้นไป   ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...