สถานที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงาน 1 ใน 42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 โดยเป็นหน่วยงานที่สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา และให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน สถานที่ตั้ง ถนนถีนานนท์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ : 0-4381-0543 โทรสาร : 0-4381-0620  E-mail : admin@sesao24.go.th  เว็บไซต์ https://www.sesao24.go.th/

พื้นที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์  รวมพื้นที่ทั้งหมด 6,946,746 ตารางกิโลเมตร  18 อำเภอ  ประกอบด้วย

1. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 10. อำเภอคำม่วง
2. อำเภอนามน 11. อำเภอท่าคันโท
3. อำเภอกมลาไสย 12. อำเภอหนองกุงศรี
4. อำเภอร่องคำ 13. อำเภอสมเด็จ
5. อำเภอกุฉินารายณ์ 14. อำเภอห้วยผึ้ง
6. อำเภอเขาวง 15. อำเภอสามชัย
7. อำเภอยางตลาด 16. อำเภอดอนจาน
8. อำเภอห้วยเม็ก 17. อำเภอนาคู
9. อำเภอสหัสขันธ์ 18. อำเภอฆ้องชัย

 

แผนที่แสดงขอบเขตความรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

 

 

แชร์เรื่องนี้