สถานที่ตั้ง

ลำดับ            ชื่อโรงเรียน ที่อยู่   หมู่            ถนน       ตำบล        อำเภอ ระยะทางจาก       
สพม.กส.
1 กมลาไสย 184 15 ราษฎรบริหาร กมลาไสย กมลาไสย 20.1
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 99 16 คุ้มเก่า เขาวง 83.6
3 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 0 อรรถเปศล กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 6.1
4 กุฉินารายณ์ 13 13 สมเด็จ- มุกดาหาร บัวขาว กุฉินารายณ์ 71.5
5 แก่งนาจารย์พิทยาคม  – 5 กาฬสินธุ์-สมเด็จ นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 13.5
6 แก้วเสด็จพิทยาคม 125 4 หนองแวง สมเด็จ 30.6
7 เขาพระนอนวิทยาคม 54 8 เขาพระนอน ยางตลาด 40
8 เขาวงพิทยาคาร 218 18 มิ่งเมือง คุ้มเก่า เขาวง 84.5
9 คำเจริญวิทยาคม  – 2 กระนวน-ฮ่องฮี คำใหญ่ ห้วยเม็ก 67
10 คำม่วง 187 4 โพน-คำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง 72.8
11 โคกศรีเมือง 13 ดงลิง กมลาไสย 34
12 ฆ้องชัยวิทยาคม 163 11 กมลาไสย – มหาสารคาม ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย 36.1
13 จำปาหลวงวิทยาคม 108 8 นาจำปา ดอนจาน 24.2
14 ดงกลางพัฒนศึกษา 166 3 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท 68.8
15 ดอนจานวิทยาคม 55 3 รพช.คำเม็ก-หนองแคน ดอนจาน ดอนจาน 19.8
16 ดอนไทรงามพิทยาคม 83-85 9 โพนงาม กมลาไสย 29.4
17 ไตรรัตนวิทยาคม 7 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย 33.4
18 ท่าคันโทวิทยาคาร 130 5 ท่าคันโท ท่าคันโท 81.3
19 ธัญญาพัฒนวิทย์ 170 1 กาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด ธัญญา กมลาไสย 26.2
20 นาไคร้พิทยาสรรพ์ 99 7 กุฉินารายณ์-คำชะอี กุดหว้า กุฉินารายณ์ 87
21 นามนพิทยาคม 150 4 หลักเหลี่ยม นามน 37.7
22 นามะเขือพัฒนศึกษา 9 นามะเขือ สหัสขันธ์ 29.1
23 พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 2 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง 57.6
24 โนนคำวิทยา 12 6 คำป่าหว้าน- บอนเขียว นาขาม กุฉินารายณ์ 73.6
25 โนนศิลาพิทยาคม 157 10 โนนศิลา สหัสขันธ์ 59
26 โนนสูงพิทยาคม  – 7 โนนสูง ยางตลาด 45.3
27 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 188 9 บ่อแก้ว นาคู 84.9
28 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 115 12 แซงบาดาล สมเด็จ 59.9
29 บ้านนาคูพัฒนา ‘กรป.กลางอุปถัมภ์’ 272 2 นาคู-เขาวง นาคู นาคู 74.4
30 ประชารัฐพัฒนศึกษา 100 5 หมูม่น สมเด็จ 45.8
31 ผาเสวยรังสรรค์ 199 4 ผาเสวย สมเด็จ 43.1
32 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 190 9 สงเปลือย เขาวง 83.1
33 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 139 1 หนองแปน กมลาไสย 30.9
34 มหาไชยพิทยาคม 127 9 บ้านกอก – นาบอน มหาไชย สมเด็จ 47
35 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 29 5 สงเปลือย นามน 38
36 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 3 ห้วยเม็ก-ท่าคันโท ดงมูล หนองกุงศรี 54.5
37 เมืองกาฬสินธุ์ 42 0 อรรถเปศล กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 6.5
38 เมืองเหนือวิทยาคม 75 2 บ้านต้อน – บ้านหนาด เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ 6.5
39 ยางตลาดวิทยาคาร 115 20 ยางตลาด ยางตลาด 26.3
40 ร่องคำ 100 13 ขอนแก่น-โพนทอง ร่องคำ ร่องคำ 44.3
41 วังมนวิทยาคาร 155 6  – หัวงัว ยางตลาด 22.3
42 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 181 7 คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก 52.2
43 สมเด็จพิทยาคม 219 4   ศรีสมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ 35.6
44 สหัสขันธ์ศึกษา 94 11 กาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์ โนนบุรี สหัสขันธ์ 31.5
45 สามขาสว่างวิทย์ 268 3 สามขา กุฉินารายณ์ 56.8
46 สามชัย 42 4 สำราญ สามชัย 72.3
47 หนองกุงศรีวิทยาคาร 107 2 หนองกุงศรี หนองกุงศรี 59.8
48 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 143 6 หนองกุงศรี หนองสามขา หนองบัว หนองกุงศรี 48.7
49 หนองสอพิทยาคม 8 2 ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 18.8
50 ห้วยผึ้งพิทยา 4 ห้วยผึ้ง-นาคู นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง 53.3
51 ห้วยเม็กวิทยาคม 148 15 กระนวน-ฮ่องฮี ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก 54.9
52 หัวหินวัฒนาลัย 171 7 หัวหิน ห้วยเม็ก 43.6
53 เหล่ากลางวิทยาคม 90 7 เหล่ากลาง ฆ้องชัย 35.4
54 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์  – 9 เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 21
55 อนุกูลนารี 159 0 ภิรมย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 6.5

แชร์เรื่องนี้