วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

บนพื้นฐานของความเป็นไทย