ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่โรงเรียน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่โรงเรียน ณ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน

               เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่โรงเรียน ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 180 คน ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 72 คน และนักเรียนโรงเรียนห้วยผึ้ง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 108 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กลวัชร วังสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

               นางสาวสมใจ ภูครองทุ่ง อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการที่เสริมสร้างไอคิว(IQ) เจคติ (EQ) ที่ดีต่อคณิตศาสตร์  รวมทั้งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและความมีน้ำใจ ที่สำคัญคือ อาจารย์ในสาขาวิชาได้นำความรู้จากมหาวิทยาลัยมาบูรณาการในการให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนด้วย

ด้าน ดร.กลวัชร วังสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติรวมทั้งการเสริมสร้างคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำรงตนในสังคมปัจจุบัน… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/627687

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/627687

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...